ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»

 

    З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2019 року № 121 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734 у ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» (далі – ТМО) було проведено оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

Наказом ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» від 11 липня 2019 року № 90 о/д затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та положення про неї. 

    До складу комісії входить 5 осіб, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи ТМО. Головою є: голова медичної (військово-лікарської) комісії, секретарем: уповноважений з антикорупційної діяльності, членами комісії: юрисконсульт, головний бухгалтер, старший інспектор з кадрів.

    Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ТМО щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності.

    За результатами аналізу зібраних матеріалів комісією затверджено такий перелік функцій/процесів ТМО, для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

    серед загальних – управління фінансами; господарська діяльність; управління персоналом; управління нормативно-правовими відносинами.

    серед спеціалізованих – надання медичних послуг.

    Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ТМО, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

    За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту);

    пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

Додаток 1

до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»

 Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники  корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Управління фінансами

    Допущення не виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

    Не внесення до договорів антикорупційного застереження

    Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, антикорупційної програми та її положень, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, відсутність належної системи контролю

    Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу ТМО, не додержання законності при розробці договорів

2. Господарська діяльність

    1. Не доброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

    Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника

    Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників.

    Підготовка технічних параметрів, медико-технічних вимог до предмета закупівель, а також формування потреби до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів  виключно під конкретного виробника

    Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг

    Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель;

відсутність відкритості та прозорості;

дискримінація учасників процедур закупівель;

    необ’єктивна та упереджено оцінка пропозицій учасників процедур закупівель

    Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

    Не своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами

    2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro

    Намагання уникнути процедуру, установлену законом порядку публічних закупівель

    Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг

    Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro.

    Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

3. Управління персоналом

 

    Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи

    Можливі зловживання старшим інспектором з кадрів, керівниками підрозділів та закладів ТМО службовим становищем за винагороду/ подарунок

    Неврахування під час закріплення за працівником обов’язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів

    Отримання неправомірної вигоди; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

4. Надання медичних послуг

    1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів

 

    Можливі зловживання медичними працівниками ТМО при забезпеченні безкоштовними ліками або ліками певних фармацевтичних дистриб'ютерів осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам

    Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання

    Отримання безкоштовних ліків особами, які відповідно до законодавства не мають на це право; отримання дороговартісних ліків з впевненості про їх високу якість і швидку дію та незначну побічну реакцію на організм; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; втрата репутації серед осіб, які звертаються за наданням медичних послуг до ТМО.

    2. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО,  шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов’язані із працівником приватним інтересом, а також у зв’язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для направлених ТМО пацієнтів у зв’язку з роботою в них осіб,

які пов’язані із працівником приватним інтересом

    Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов’язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій

    Неврахування під час закріплення за працівником обов’язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів

    Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу  виконання антикорупційної програми ТМО

Людмила ІВАЩИК

 

Катерина ІЦКО

Голова комісії 

 

Секретар комісії  

Корупційний ризик

Пріори-

тетність кор. ризику

(низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконан-

ня заходу

Необхідні для впроваджен-

ня заходів ресурси

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

1. Управління

фінансами: 

Допущення невиконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

Низька

Здійснення контролю вклю-чення до проектів договорів антикорупційних застережень при проведенні процедури закупівель.

Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до договорів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Постійно протягом року

Не потребує додаткових ресурсів

Недопущення корупційного ризику. Забезпечення додержання законності при розробці договорів

2. Господарська

діяльність:

1. Не доброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

Дискреційні повно-важення під час підготовки тендер-ної документації щодо її формування під конкретного постачальника

Низька

Здійснювати перевірки доку-ментації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антико-рупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua, обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських і медичних засобів

Тендерний комітет

Постійно протягом року

В межах наявного фінансування

Усунення коруп-ційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів

2. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro

Низька

Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Заступник начальника установи з економічних питань, тендерний комітет

Постійно протягом року

В межах наявного фінансування

Усунення коруп-ційного ризику, забезпечення додержання законності

3. Управління

персоналом:

Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи

Низька

Заповнення декларацій про наявні приватні інтереси у працівників при виконанні службових повноважень.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Один раз на рік

Не потребує додаткових ресурсів

Усунення конфлікту інтересів, ефективне здійснення заходів антикорупційної політики.

4. Надання 

медичних

послуг:

 

 

1. Наявність у працівника ТМО, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних фармацевтичних дистриб'ютерів

Низька

Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та

наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті (http://tmo.cn.ua) ТМО, передбачивши можливість зворотного зв’язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.

Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО

Постійно протягом року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування

2.Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО,  шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов’язані із працівником приватним інтересом, а також у зв’язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги для направлених ТМО пацієнтів у зв’язку з роботою в них осіб,

які пов’язані із працівником приватним інтересом

Низька

Переглянути посадові обов’язки працівників ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах ТМО, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги за направленнями виданими ТМО у зв’язку з роботою в них осіб,

які пов’язані із працівником приватним інтересом,  на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з роботою в них їх близьких осіб.

При покладанні на працівників вказаних вище обов’язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз’яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Керівники структурних підрозділів та закладів ТМО

Постійно протягом року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам,  які пов’язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни

Для перегляду ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО, перейдіть будь-ласка на повну версію сайту. Выбачте за незручності.

Катерина ІЦКО

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО