ПРАВИЛА 
етичної поведінки працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

 

    І. Загальні положення 
1. Ці правила ґрунтуються на Конституції України, Законах України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», постанові Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців», інших актах чинного законодавства.
    Ці Правила поширюються на працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (далі – працівників МВС), і є узагальненням стандартів етичної поведінки у їх діяльності.
Дотримання норм поведінки, установлених цими Правилами, є моральним обов’язком кожного працівника МВС.
Громадянин України, який працює або влаштовується на роботу до апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, ознайомлюються з вимогами цих Правил.
2. Ці Правила як зібрання основних професійно-етичних норм визначають для працівників МВС принципи етики, якими є:

 • служіння державі і суспільству;
 • гідна поведінка;
 • доброчесність;
 • лояльність;
 • політична нейтральність;
 • прозорість і підзвітність;
 • сумлінність.

    ІІ. Визначення принципів етики працівників МВС
Служіння державі і суспільству:

 • чесне служіння і вірність державі;
 • забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;
 • сприяння реалізації прав і законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання;
 • формування позитивного іміджу держави, в тому числі шляхом зміни філософії відношення до бізнесу, де працівники МВС є осередком безпеки та гарантами недоторканності для законослухняних підприємців при веденні ними господарської діяльності.

Гідна поведінка:

 • повага до гідності інших осіб;
 • ввічливість та дотримання високої культури спілкування;
 • доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами;
 • недопущення, у тому числі поза роботою, дій і вчинків, які можуть зашкодити роботі чи негативно вплинути на репутацію працівників МВС.

Доброчесність:

 • спрямованість дій на захист публічних інтересів, пріоритет загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами;
 • неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;
 • недопущення конфлікту між публічними й особистими інтересами;
 • нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням працівниками МВС своїх обов’язків, у тому числі після припинення своєї діяльності (крім випадків, установлених законом);
 • недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Лояльність:

 • добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та державних органів, в яких працюють працівники МВС, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів;
 • утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб;
 • коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання працівниками МВС своїх обов’язків.

Політична нейтральність:

 • недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення працівників МВС;
 • відмова від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;
 • дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій працівників МВС;
 • уникнення використання символіки політичних партій під час виконання працівників МВС своїх обов’язків;
 • забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.

Прозорість і підзвітність:
    Відкритість та доступність інформації про діяльність працівників МВС, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.
Сумлінність:

 • добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками МВС своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;
 • постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації своєї діяльності;
 • недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.